Hosting

Přihlášení

Fascinující objev stop napřimujícího se krále dinosaurů

Svět techniky - So, 02/13/2021 - 01:00
I když se může zdát, že o životě a chování dinosaurů toho víme mnoho, stále je tu celá řada otázek, které zůstávají nezodpovězené. Některé odpovědi nebo alespoň nadějné hypotézy mohou poskytnout objevy fosilních dokladů o činnosti pravěkých tvorů. Jeden z nich byl popsán na začátku tohoto roku.

Test: Větší televizi nepořídíte. Novinka Samsungu kreslí na zeď laserem

Svět techniky - Pá, 02/12/2021 - 01:00
Jako první v Česku jsme vyzkoušeli laserový projektor na ultrakrátkou vzdálenost Samsung Premiere. Má vestavěné televizní tunery, operační systém se spoustou aplikací, a pokud jej umístíte 25 centimetrů od stěny, vykreslí 4K obraz s úhlopříčkou 130 palců, tedy 3,3 metru.

Přicházejí léky, které mají covid rychle zastavit. Dostaneme je k pacientům?

Svět techniky - Pá, 02/12/2021 - 01:00
Za jejich výrobu vděčíme nádorovým buňkám, Donaldu Trumpovi ovšem dost možná pomohly. Uměle připravené protilátky proti nemoci covid-19 by měly být v dohledné době dostupné i v Česku. Co vlastně dokážou?

Krátké vlny: Povzdech a kybernetický balíček

Svět internetu - Čt, 02/11/2021 - 09:27

„Výhodou krátkých vln je způsob jejich šíření v atmosféře – díky mnohonásobným odrazům, k nimž dochází na ionizovaných částicích ve vyšších vrstvách (ionosféra), není nutná přímá dohlednost mezi vysílačem a přijímačem, takže jejich vzájemná vzdálenost může dosáhnout i tisíců až desítek tisíc kilometrů. Slabinou jsou naopak nestabilní podmínky šíření. Prostřednictvím krátkých vln se často vysílají zahraniční programy rozhlasových stanic do zemí, kde je omezená svoboda projevu nebo kde je zavedena cenzura.(zdroj: Wikipedia)“

#Povzdech

Před Vánoci jsem nakoupil dárky – bezpečnostní klíče s FIDO 2, nalákal rodinu na zřízení mojeID a v růžových barvách popisoval, jak je super, že už nebudou muset na úřady a vše zařídí z pohodlí domácnosti. Pak si rodina přečetla článek Davida Slížka o digitalizaci státních služeb v roce 2021 a poslala mě i s bezpečnostními klíči k čertu. Doma není nikdo prorokem a stát mu to neusnadňuje. Tak dík.

#Kybernetickýbalíček

Dne 16. prosince 2020 zveřejnila Evropská komise kybernetický balíček, který zahrnuje Strategii kybernetické bezpečnosti EU, návrh revize směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii, a návrh směrnice o odolnosti kritických subjektů.

Strategie kybernetické bezpečnosti

Strategii kybernetické bezpečnosti připravila Evropská komise s Vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a je součástí dalších strategických dokumentů jako jsou Formování digitální budoucnosti Evropy, Plán Evropské komise na podporu oživení pro Evropu atd.

Evropská komise si uvědomuje závislost moderní společnosti na sítích elektronických komunikací a informačních systémech a provázanosti jednotlivých odvětví (doprava, energetika, zdravotnictví atd.). Přesun do digitálního prostředí přináší výhody, ale také může zvýšit jejich zranitelnost i zranitelnost společnosti jako celku.

K „běžným“ bezpečnostním rizikům se samozřejmě připojilo i geopolitické napětí a snahy některých států potlačit globální a otevřený Internet. Hybridní hrozby, dezinformační kampaně a kybernetické útoky vytváří nebezpečný koktejl, který každý den ohrožuje stabilitu a fungování demokratických institucí.

Hybridní hrozby kombinující dezinformační kampaně s kybernetickými útoky na infrastrukturu, ekonomické procesy a demokratické instituce oslabují mezinárodní bezpečnost, stabilitu a výhody, které kyberprostor přináší pro hospodářský, sociální a politický rozvoj společnosti. Od útoku v Estonsku v roce 2007 uběhlo už 13 let a z výjimečného se stala každodenní realita.

Strategie chce reagovat na bezpečnostní výzvy prostřednictvím regulačních, investičních a politických nástrojů. Evropská komise také deklaruje finanční podporu prostřednictvím investic do digitální transformace (šifrování, kvantová výpočetní technika a podobně).

Ve strategii je také deklarována podpora EU prostřednictvím investic do digitální transformace EU v příštích sedmi letech. Z klíčových technologií, do nichž je nezbytné začlenit kybernetickou bezpečnost, strategie zdůrazňuje zejména investice do AI, šifrování a kvantové výpočetní techniky.

Dokument je členěn na tři oblasti:

a) odolnost, technologická suverenita a vedoucí postavení,

b) budování provozních kapacit v oblasti prevence, odstrašování a reakce,

c) prosazování globálního a otevřeného kyberprostoru.

V rámci první oblasti klade strategie důraz na budování odolnosti technologií vůči kybernetickým incidentům, zajištění bezpečnosti důležitých infrastruktur a služeb, posílení průmyslových a technologických kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti a důrazu na kybernetickou bezpečnost průmyslových procesů, operací a zařízení již od fáze návrhu (koncept „cybersecurity by design“).

Legislativním nástrojem má být revidovaná směrnice NIS (viz dále), poté navrhuje strategie vytvoření EU Sítě bezpečnostních operačních středisek (SOCs), která má fungovat jako evropský kybernetický štít. Jednotlivé SOCs by také měly spolupracovat se sítí CSIRT dle nynějšího návrhu revize směrnice NIS.

Dále se počítá se zajištěním komunikační maximálně bezpečné infrastruktury, která by měla využívat kvantové technologie (iniciativa Euro QCI).

Komise chce také podporovat rozvoj veřejné evropské služby pro překlad systému doménových jmen (DNS), tzv. DNS4EU. Komise chce vytvořit pohotovostní plán pro řešení scénářů ovlivňujících integritu a dostupnost globálního kořenového systému DNS, což by mělo být financováno EU za spolupráce agentury ENISA, členských států a dvou unijních DNS kořenových operátorů. Současně Komise apeluje na zrychlení zavádění IPv6.

Do strategie se dostala také potřeba dokončení implementace EU 5G Toolboxu (do poloviny roku 2021) a doporučení, aby bylo dokončena implementace na národní úrovní a aby členské státy monitorovaly a analyzovaly vývoj v oblasti 5G tak, aby bylo možné identifikovat a řešit nová nebo vznikající rizika. Problematika dodavatelských řetězců v 5G sítích by měla být i nadále koordinována na EU úrovni.

Kromě Internetu věcí tu nově bude i Internet zabezpečených věcí – Evropská komise totiž počítá s vytvořením regulatorního opatření pro „Internet zabezpečených věcí“.

Provozní kapacity v oblasti prevence, odstrašování a reakce mají být postaveny na komplexním systému sdílení informací a spolupráce a na společné reakci proti kolektivním kybernetickým hrozbám. Za tímto účelem by mělo dojít k vytvoření tzv. Joint Cyber Unit, což má být virtuální a fyzická platforma se zaměřením na operativní a technickou spolupráci a koordinaci postupu proti závažným přeshraničním kybernetickým incidentům a hrozbám. Zároveň se předpokládá zlepšení fungování tzv. Cyber Diplomacy Toolbox, v rámci kterého jsou zařazovány osoby nebo subjekty na sankční seznam EU.

Komise chce také předložit Akční plán pro zlepšení digitální kapacity policejních orgánů zajištěním potřebných dovedností a nástrojů, což by mělo pomoci potírat kybernetickou kriminalitu. Komise se chce zaměřit na správnou implementaci směrnice 2013/40/EU o útocích na informační systémy. Současně by mělo být předcházeno zneužívání doménových jmen a šíření nezákonného obsahu.

Dalším bodem, kde má EU zlepšovat své kapacity je kybernetická obrana, kdy by měl být proveden přezkum politického rámce EU pro kybernetickou obranu. Přezkum by měl určit podobu strategického kompasu a zajistit začlenění kybernetické obrany a bezpečnosti do obecné bezpečnostní a obranné agendy. Pozadu nemá zůstat ani vesmír – i v kosmickém prostoru má dojít k posílení kyberbezpečnostní infrastruktury.

Prosazování globálního a otevřeného kyberprostoru má být postaveno zejména na spolupráci s mezinárodními partnery a prosazování politického modelu a vize kybernetického prostoru vybudovaného na základě právního státu, lidských práv, základních svobod a demokratických hodnot.

Pod touto vzletnou formulací patří samozřejmě i prosazování mezinárodních standardů a norem pod taktovkou EU.

Ze strany EU strategie deklaruje pokračování v prosazování mezinárodní bezpečnosti a stability v kyberprostoru, zejména prostřednictvím návrhu programu činnosti zaměřeného na prosazování odpovědného chování států v kybernetickém prostoru v rámci OSN a respektování mezinárodního práva.

EU by měla také navrhnout nové právní předpisy, které budou lépe chránit děti před pohlavním zneužíváním a vykořisťováním. V oblasti boje proti kybernetické kriminalitě by EU měla pokračovat v podpoře přístupu třetích zemí k Budapešťské úmluvě Rady Evropy o počítačové kriminalitě, v dokončení prací na jejím Druhém dodatkovém protokolu.

Revize směrnice NIS

A krátce k návrhu směrnice, která reviduje směrnici NIS. Revize směrnice NIS si klade za své cíle zvýšit úroveň odolnosti informačních sítí a systémů napříč celou Unií, snížit nerovnosti v kybernetické odolnosti v rámci vnitřního trhu u subjektů regulovaných původní směrnicí NIS a konečně má zlepšit povědomí a kolektivní schopnosti k přípravě a reakci na kybernetické hrozby.

Ke splnění těchto cílů si Komise vybrala řadu nástrojů. Vedle nástrojů již známých z původní směrnice NIS jako je stanovení povinnosti určitým subjektům přijmout bezpečnostní opatření a hlásit incidenty nebo stanovení povinností směřujících vůči členským státům přijmout národní strategie kybernetické bezpečnosti či určit vnitrostátní orgány k plnění úkolů v oblasti kybernetické bezpečnosti, se v revidované směrnici (pokud bude schválena) objevují také některé nové nástroje, například:

a) koordinované zveřejňování informací o zranitelnostech (čl. 6),

b) národní plán reakce na krizi a kybernetické bezpečnostní incidenty (čl. 7 odst. 3),

c) Evropskou síť styčných organizací pro řešení kybernetických krizí (čl. 14),

d) zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti v Unii (čl. 15),

e) mechanismus vzájemného hodnocení (čl. 16),

f) koordinované posouzení rizik bezpečnosti dodavatelských řetězců v kritických sektorech (čl. 19) nebo

g) povinné použití evropských systému certifikace kybernetické bezpečnosti (čl. 21).

Co je klíčové, revidovaná směrnice NIS se vztahuje na mnoho dosud neregulovaných subjektů a v oblasti elektronických komunikací odstraňuje dvojkolejnost, která je nyní obsažena v Kodexu pro elektronické komunikace a platné směrnici NIS.

Jaké nové oblasti budou regulovány ukazuje srovnání níže využívající infografiku Evropské komise.

Kdy budou nová pravidla platit? Směrnice NIS byla schvalována tři roky. Lze očekávat, že díky prošlapané cestě bude revize rychlejší, ale uvidíme.

#dataretention

I když přijetí novely zákona o elektronických komunikacích je stále nejisté, začíná být jisté, že k provozním a lokalizačním údajů zákazníků operátorů (tedy i vás) se nedostanou úředníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Legislativní proces v Poslanecké sněmovně je na úplném začátku (už od listopadu 2020), ale neformální jednání probíhají a Piráti a ODS už dali ve známost, že toto nové oprávnění narušující soukromí občanů nepodpoří. Tak uvidíme. #staytuned

The post Krátké vlny: Povzdech a kybernetický balíček first appeared on Blog zaměstnanců CZ.NIC.

Kategorie:

Získejte zpět místo na discích ve Windows 10

Svět techniky - Čt, 02/11/2021 - 01:00
Když dochází diskovému úložišti v počítači místo, nastává správný čas to řešit. Přinášíme devět praktických a nejpoužívanějších způsobů, jak ve Windows 10 rychle získat zpět gigabajty volného místa.

Čína poprvé dorazila k Marsu a hned tam plánuje výsadek

Svět techniky - St, 02/10/2021 - 15:13
Necelý den poté, co k Marsu doputovala sonda Spojených arabských emirátů, k němu dorazila i loď vyslaná Čínskou kosmickou agenturou. Ta má náročnější cíl. Po několikaměsíčním pobytu na orbitě má na povrch vyslat i robotické vozítko.

Varianta koronaviru z JAR „unikla“ další vakcíně. Ale nemusí to vadit

Svět techniky - St, 02/10/2021 - 01:00
Jihoafrická republika o několik dní odložila očkování vakcínou firmy AstraZeneca proti viru SARS-CoV-2. Tamní klinická zkouška neprokázala, že by vakcína proti variantě zabírala. Přesto se očkování znovu brzy rozjelo. Jak je to možné?

Uzrál čas vyzkoušet Edge. Verze 88 přináší hromadu vylepšení

Svět techniky - St, 02/10/2021 - 01:00
Nejnovější verze browseru Chromium Edge společnosti Microsoft přináší mezi jinými funkci uspávání karet snižující využití procesoru a operační paměti, vychytávky při práci s PDF, ale zapracovalo se i na bleskovějším spuštění, zmizel Flash a velkou novinkou je generátor hesel a jejich hlídač.

Velký únorový meziplanetární slet u Marsu začíná příletem sondy SAE

Svět techniky - Út, 02/09/2021 - 18:25
V úterý, ve středu a příští týden ve čtvrtek dorazí k Marsu postupně tři meziplanetární poutníci, kteří se na svou cestu ze Země vydali loni v létě. V podvečer našeho času jako první na oběžné dráze rudé planety zakotvila sonda Amal (Naděje), kterou vyslala kosmická agentura Spojených arabských emirátů.

Jsme ARM pozitivní…

Svět internetu - Út, 02/09/2021 - 09:42

…, tedy zatím jen v infrastruktuře našeho .CZ DNS anycastu. Ale začněme pěkně od začátku.

V letošním roce nás čeká pravidelná obměna DNS serverů po uplynutí supportu v neveřejné lokalitě. V této naší třetí české lokalitě neběží žádný DNS stack, ale takzvané standalone DNS servery. Abychom dodrželi požadovanou redundanci, pro každé písmenko DNS anycastu (A, B a D) jsou tu v provozu dva servery. Celkem tedy šest serverů. Pokud bychom nechtěli nic měnit, obměníme prostě stejný počet serverů, provedeme instalaci a konfiguraci a jsme hotovi. Byla by však škoda nevyužít příležitost a v této lokalitě „postavit“ DNS servery trochu jinak.

Mnozí si jistě vzpomenete, že jsme na podzim roku 2020 spustili první instanci našeho autoritativního DNS serverů KNOT 3.0 s podporou XDP. Jelikož by bylo poněkud komplikovanější (i z pohledu relevantního otestování) takový server nasadit v jednom z našich 100GE DNS stacků, rozhodli jsme se tento server zprovoznit právě v neveřejné lokalitě. A to byl vlastně takový první impuls k tomu budovat zde tak trochu „jiné“ DNS servery.

Rozhodli jsme se, že současné servery nahradíme různými speciálními případy, abychom měli náš DNS anycast ještě více odolný. A největší specialitou je právě nasazení prvního ARM serveru do ostrého provozu. Náš důraz na SW a HW diverzitu jsme tak posunuli na ještě vyšší úroveň, nově neběží DNS pro .CZ doménu pouze na x86 architektuře.

Společně s novými konfiguracemi všech serverů jsme se rozhodli snížit jejich počet ze šesti na čtyři. Samozřejmě tak, abychom nijak neomezili provoz v této lokalitě. První tři servery budou totiž i nadále propagovat každý jedno písmenko DNS anycastu. Čtvrtý sice všechny tři, ale díky uměle nastavené BGP metrice bude záměrně znevýhodněn a nebude na něj směrován žádný DNS provoz. A to až do chvíle, dokud na některém z předcházejících serverů BGP propagaci nezastavíme, například z důvodu pravidelných aktualizací nebo servisního zásahu.

Čtyři servery jsme z pohledu HW, provozovaného operačního systému, BGP a DNS démona navrhli takto:

Server

CPU

OS

Routing

DNS

Server č. 1

DELL

2x INTEL Xeon Gold

Ubuntu 20.04 LTS

Bird

KNOT+XDP

Server č. 2

GIGABYTE

2x Cavium ThunderX ARM

Ubuntu 20.04 LTS

FRRouting

NSD

Server č. 3

HPE

1x AMD EPYC

1x AMD EPYC

BGPD

BIND

Server č. 4

Supermicro

2x INTEL Xeon Gold

Debian 10

Bird

KNOT bez XDP

Server číslo 1 je, jak jsem zmínil v úvodu, v provozu. Server číslo 2, v době psaní tohoto blogpostu, již také, a ještě vás seznámím s podrobnostmi jeho nasazením. Servery číslo 3 a 4 budeme v tomto roce pořizovat a jejich nasazení plánujeme provést do poloviny letošního roku.

ARM server

Pojďme konečně ke zmiňovanému ARM serveru. Jedná se o server GIGABYTE R150-T60, který je osazen dvěma ARM procesory Cavium ThunderX, každý nabízí 48 jader, dále je k dispozici až 16 DDR4 quad channel slotů, 10 pozic pro 2,5“ pevné disky, dedikovaný port pro remote-management a co je nejvíce zajímavé, obsahuje onboard 4x 10GbE SFP+ a 3x 40GbE QSPF+ síťové porty. A žádný metalický RJ45 1GbE port. V naší konfiguraci máme kromě obou procesorů použito 128GB RAM a pět 1TB SATA disků v RAID10 s jedním hotspare.

Původně jsme tento server chtěli využít, vzhledem k jeho velkému počtu CPU jader, jako velmi výkonný DNS server, který by mohl nahradit několik méně výkonných serverů na architektuře x86. Poměrně velkou slabinou se ukázaly být použité integrované síťové karty, neboť například oproti síťovým kartám Intel X(L)710, Mellanox ConnectX-5 EX a jiným nabízí ve skutečnosti jen zlomek front, tak velký počet CPU jader by se využil jen z malé části. Proto jsme u tohoto serveru opustili myšlenku na nasazení Knot DNS s podporou XDP a bereme jako výhodu, že používáme integrovanou síťovou kartuCavium ThunderX.

Informace o použitém jaderném modulu síťové karty:
root@dns:~#> modinfo nicvf
filename: /lib/modules/5.4.0-65-generic/kernel/drivers/net/ethernet/cavium/thunder/nicvf.ko
version: 1.0
license: GPL v2
description: Cavium Thunder NIC Virtual Function Driver
author: Sunil Goutham
srcversion: 5F8D06EB22E19547B4A3C99
alias: pci:v0000177Dd0000A034sv0000177Dsd0000A334bc*sc*i*
alias: pci:v0000177Dd0000A034sv0000177Dsd0000A234bc*sc*i*
alias: pci:v0000177Dd00000011sv0000177Dsd0000A11Ebc*sc*i*
alias: pci:v0000177Dd0000A034sv0000177Dsd0000A134bc*sc*i*
depends: cavium_ptp
intree: Y
name: nicvf
vermagic: 5.4.0-65-generic SMP mod_unload aarch64

Při přípravě serveru jsme vyzkoušeli, že je možné bez problémů nainstalovat a používat Debian 10 nebo Ubuntu 20.04 LTS. Nakonec jsme vybrali Ubuntu právě kvůli verzi jádra 5.4 a také proto, že v Debianu systém načetl pouze jeden ze tří 40GbE portů. Samozřejmě jsme vyzkoušeli provoz i na 40GbE, ale v produkčním prostředí jsme server připojili standardně 2x 10GbE, neboť dvakrát čtyřicetigigabit bychom reálně nebyli schopni, vzhledem k výše uvedeným omezením, využít naplno.

Závěrem přikládám fotografii Gigabyte serveru mezi ostatními v racku…

… a výstup z utility htop ukazující počet CPU jader.

Věřím, že ARM, nepočítaje mobilní zařízení, bude mít budoucnost i v serverové oblasti, a těším se, až tyto procesory začnou nabízet i další dodavatelé. Apple se svým novým procesorem M1 ukazuje opravdu zajímavý směr. Že by se chystal postupný konec x86 architektury? Nechme se překvapit…

The post Jsme ARM pozitivní… first appeared on Blog zaměstnanců CZ.NIC.

Kategorie:

Proč vybuchla loď firmy SpaceX? Byli jsme příliš hloupí, uznal Musk

Svět techniky - Út, 02/09/2021 - 01:00
Záběry nezvládnutého přistání a následného výbuchu prototypu SN9 společnosti SpaceX obletěly minulý týden svět. Velmi „výbušné“ nehodě se nejspíše dalo poměrně jednoduše zabránit, uznal nyní i šéf firmy Elon Musk.

Krást se nevyplácí. Dav před 100 lety málem zlynčoval kriminálníky

Svět techniky - Po, 02/08/2021 - 19:19
Před 100 lety nebyla pražská Klimentská ulice tak klidným místem, jako je dnes. Dokládá to i článek, který tehdy vyšel v Lidových novinách, pojednávající o loupežném přepadení hokynářství. Malému gangu zločinců se jejich čin nepodařil jen proto, že je zastavil dav lidí, kteří se nebáli je zastavit.

Mohou v rovníkové Africe do dneška přežívat dinosauři?

Svět techniky - Po, 02/08/2021 - 01:00
V dnešním textu si odskočíme do kryptozoologie. Cílem této kontroverzní disciplíny je pátrat po dosud neznámých druzích živočichů. Mezi „kryptidy“, tedy tvory, kteří měli dosud unikat pozornosti vědců, má být hned několik stvoření plazího vzhledu, považovaných někdy za přežívající dinosaury.

STO OBJEVŮ: Hormonální antikoncepce vzešla z bolesti a utrpení

Svět techniky - Po, 02/08/2021 - 01:00
Hormonální antikoncepce lidem pomáhá k hezkým chvilkám bez rizika nechtěného početí dítěte, přitom se tyto tablety zrodily z bolesti a utrpení. Seriál o nejvýznamnějších lidských objevech publikoval Magazín Víkend.

Naše první stíhačka mohla nouzově odhodit nádrž. Vojáci ji nechtěli

Svět techniky - Ne, 02/07/2021 - 01:00
Před sto lety začala létat první stíhačka československé konstrukce Aero Ae.02. Prototyp byl technicky podařený a vyznamenal se i na poli soutěžním. Kvůli nezájmu armády se však letoun sériově nevyráběl.

Tudy ne, přátelé! Příběh dvou turbínových lokomotiv Škoda byl plný řevu a ohně

Svět techniky - Ne, 02/07/2021 - 01:00
Lokomotivy se spalovací turbínou se v padesátých letech zdály být docela dobrý nápad. I v plzeňské Škodovce jeden typ turbínové lokomotivy zkonstruovali. Praxe však ukázala to, co už předem nesměle prozrazovala teorie. Že pro takovou věc u nás zkrátka místo není.

Hlučínsko se úspěšně počešťuje, psaly před 100 lety noviny

Svět techniky - So, 02/06/2021 - 01:05
Region Hlučínska byl 5. února 1921 faktickou součástí Československa právě rok a jeden den. V novinách čtenáři nacházeli zprávy o uspokojivém počešťování německojazyčného kraje.

To si vezmeme. USA „přišly“ k modernímu ruskému protiletadlového systému

Svět techniky - So, 02/06/2021 - 01:00
Podle britských novin The Times Američané v Libyi v červnu 2020 ukořistili ruský raketový komplex protivzdušné obrany Pancir-S1. Američané systém naložili do letadla C-17 Globemaster III, přesunuli na základnu v německém Ramsteinu a poté do USA.

Stačilo, aby vyhořela jedna elektrárna, a Praha byla před 100 lety bez tramvají

Svět techniky - Pá, 02/05/2021 - 11:35
Centrum Prahy zasáhl 5. února 1921 velký výpadek elektřiny. Vyhořela dnes už neexistující elektrárna na Karlově.

Ještě než nad Chromem zlomíte hůl, zkuste tuto poslední záchranu

Svět techniky - Pá, 02/05/2021 - 01:00
Chrome je na poli browserů jasnou jedničkou. Své příznivce si původně získal díky jednoduchému designu, možnosti přizpůsobení a rychlosti. Je to však právě rychlost, která mu je v poslední době vytýkána. Uživatelé mají čím dál tím větší pocit, že běží pomaleji než obvykle.